ساعات شبانه روز از نظر طب چینی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 10 آذر 1395 ، 15:04

 ساعات شبانه روز از نظر طب چینی:

 

ساعتA:ساعت۴صبح؛دراین ساعت ریه ها فعالیت کامل دارند۰

ساعتB:ساعت ۶صبح؛دراین ساعت روده بزرگ فعالیت دارد۰تخلیه روده بزرگ باید در این ساعت بطور کامل انجام شود۰

فعالیت بدنی بویژه ورزش درساعات AتاBباعث سلامتی وشادابی می شود۰

ساعتC:ساعت۸صبح؛دراین ساعت معده فعالیت خودرا آغاز می کند۰ بنابراین صرف صبحانه دراین ساعت توصیه می شود۰

ساعتD:ساعت۱۰صبح؛دراین ساعت طحال فعالیت دارد۰غذاپس از هضم به طحال می ریزد،که نباید استرس داشته باشد۰

ساعتE:ساعت۱۲ظهر؛این ساعت اوج فعالیت قلب است۰استرس نداشته باشید تاقلبتان خوب کار کند۰

ساعتF:ساعت۲بعدازظهر؛دراین ساعت روده کوچک فعالیت کاملی دارد۰

ساعتG:ساعت۴بعدازظهر؛مثانه دراین ساعت فعالیت دارد۰

ساعتH:ساعت۶عصر ؛دراین ساعت کلیه هافعالیت کاملی دارند۰

ساعتI:ساعت۸شب؛دراین ساعت مغز فعالیت دارد۰درواقع مغز در حال پردازش فعالیتهای روزانه است۰

ساعتJ:ساعت۱۰شب؛نخاع دراین ساعت فعالیت دارد۰بین ساعات۸تا۱۰شب عبادت خوبی داشته باشید۰

ساعتK:ساعت۱۲شب؛دراین ساعت کیسه صفرا فعالیت دارد۰

ساعتL؛ساعت۲نیمه شب؛دراین ساعت کبدفعالیت بطور کامل است۰

 

فعالیت کیسه صفراوکبد بین ساعات ۱۲ تا۲نیمه شب است که درطب سنتی بیدار ماندن دراین ساعات منع شده است زیرا سبب بالا رفتن سوداوصفرا شده وامراض بسیاری مثل سنگ کیسه صفرا را بوجود می آورد۰

فعالیت بدن درطب سنتی بین ساعات AتاBیعنی ۶صبح تا۶عصر توصیه شده است ووعده های غذایی نیز در این ساعات تاکید شده است۰

هریک ساعت خواب شبانه قبل از نیمه شب شرعی برابر سه ساعت خواب شبانه بر روی بدن تاثیر دارد۰

 سالم وتندرست باشید

 برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب درمان جامع طب سوزنی با دستگاه و کتاب حجامت جامع , نوشته: استاد محمدرضا یحیایی مراجعه بفرمایید.